Рос-Диплом.Ру
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
 

 
 » Главная  » Философия  » ОНТОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО БУТТЯ (Украина)

ОНТОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО БУТТЯ (Украина)

Вступ 3

1. БУТТЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ 4

2. ЄДНІСТЬ ТА СТРУКТУРОВАНІСТЬ БУТТЯ 7

3. СПЕЦИФІКА ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ. 9

БУТТЯ І ІСНУВАННЯ 9

Висновок 13

Література 14

Філософська категорія "буття" - є однією з основних категорій філософії. Практично, в філософіях всіх країн і часів, пізнання світу розпочинали з пошуків і означення суті і сенсу буття. Що означає бути, існувати? Для чого живе людина? Особливістю осягнення людиною цього поняття є те, що людина у своїй життєдіяльності постійно взаємодіє зі світом, з речами, які або сприятливі до неї, або ж ні. Вона спостерігає за появою якихось реалій, їх розвитком з точки зору власного розуміння світу. Тому і розумінь буття є багато.

В філософії вивченням буття займається такий її розділ як онтологія. Як базова передумова побудови онтології завжди виступала деяка штучно сконструйована ідея суті буття. Філософи виходили з того, що така ідея дозволяє в думках об'єднати самі різні предмети і явища світу по ознаці їх існування. Існування різних предметів і явищ і визнається буттям як таким. Але разом з цим виникало питання про те, що ж лежить в основі світу, чи немає якогось особливого утворення, яке або містилось би у всіх предметах і явищах світу, або з нього все їх можна б було виділити. І знов на це питання немає в філософії однозначної відповіді. Є погляди окремих філософів або обґрунтування в межах різних філософських течій, напрямків, теорій.

Надана робота являє собою певний підсумок розвитку поняття буття як філософської категорії, дає можливість ознайомитися з різними поглядами на його суть, які були відпрацьовані в ході розвитку різних філософських напрямків.

1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др.. - М., Политиздат, 1989. - Ч.1 - 367с.

2. Воловик В.І. Вступ до філософії: Навч. посібник. - Запоріжжя, Просвіта, 2001. - 160с.

3. История философии: Энциклопедия /сост. А. Грицанов - Минск, Интерпрессервис, 2002. - 1376 с.

4. Канке В.А. Философия. - М., Логос, 2001. - 272 с.

5. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия Учебник. - М., ИНФРА-М, 2004. - 519 с.

6. Охріменко О. Г. Фундаментальні філософські проблеми: Навч. посіб./ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., Парапан, 2002. - 112с.

7. Сартр Жан-Поль. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / В.Лях (пер.). - К., Основи, 2001. - 855с.

8. Современная западная философия: Словарь. - М., 1991. - 516с.

9. Філософія: Підручник / І.В.Бичко, І.В.Надольний, ін. - К., 2002. - 408c.

10. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини: Навч. посібник для студ. вузів / Міжнародний фонд "Відродження". - К., Абрис, 1995. - 336с.

11. Хайдеггер Мартин. Бытие и время / В.Бибихин (пер.с нем.). - М.. Ad Marginem, 1997. - 452с.

12. Якушев А. В.Философия: конспект лекций. - М., Приор-издат, 2004. - 224с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Философия