Рос-Диплом.Ру
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
 
 

 
 » Главная  » Психология  » Звіт з психокорекційної практики (Украина)

Звіт з психокорекційної практики (Украина)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

ПРОГРАМА ПСИХОКОРЕКЦІЇ 5

1. ЗМІСТ ЗАНЯТЬ 5

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЕТАПИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 10

2.1. Докорекційно-психодіагностичний (підготовчий) етап 10

2.2. Настановний етап 11

2.3. Психокорекційний (основний) етап психокорекційної роботи 11

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ І ПІСЛЯКОРЕКЦІЙНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ 15

3.1. Докорекційно-психодіагностичний етап 15

3.2. Настановний етап 15

3.3. Психокорекційний етап 16

3.4. Завершальний (оцінювальний) етап 19

ВИСНОВКИ 20

Додатки 21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

Психокорекційна навчальна практика студента ________________________ проходила в період з 18 грудня 2008 року по 8 лютого 2009 року у дошкільному навчальному закладі N 193 Оболонського району м. Києва. Завідувач дитячого садка Галанюк Тамара Анатоліївна, психолог - Устинович Тамара Дмитрівна, яка стала також керівником навчальної практики від закладу освіти.

Метою практики було оволодіння практичними уміннями та основними навичками проведення психокорекційної роботи як базової складової практичної психології в умовах дошкільного освітнього закладу.

При цьому завданнями, що були спрямовані на реалізацію мети навчальної практики, були:

1. Ознайомлення з особливостями психокорекційної роботи із надання психологічної допомоги в даному дитячому садку.

2. Поглиблення, закріплення та використання в роботі психологічних, психолого-педагогічних та методичних знань, пов'язаних з особливостями та засобами психокорекційної діяльності в дошкільних закладах.

3. Формування та вдосконалення професійно-психологічних умінь та навичок психокорекційної роботи з дітьми дошкільного віку в ролі психолога.

Психокорекційна практика стала продовженням психодіагностичного етапу, що був раніше реалізований в межах цього закладу і проводився з теми "Психологічна готовність дитини до шкільного навчання". Ті діти, котрі були виявлені як психологічно неготові до шкільного навчання стали тепер об'єктами психокорекційного впливу і піддані системі заходів, спрямованих на покращення їх психологічних якостей.

Відповідно до цієї тематики, з переліку напрямів навчальної психокорекційної практики, був обраний перший напрям, а саме: "Розвивальна психологічна корекція, психокорекція когнітивної або інтелектуальної сфери розвитку дитини". Реалізація цього напряму передбачала психологічну корекцію готовності до навчання в школі, психологічну корекцію успішності у навчанні, психологічну корекцію психологічного розвитку дітей, інтелектуальної сфери і окремих пізнавальних процесів.

Згідно з обраним напрямом, до практичного виконання був прийнятий варіант №1 з переліку Методичних вказівок до проведення практики студентом: "Психокорекція готовності до навчання у школі та корекція психічного розвитку дітей дошкільного віку з відставанням у інтелектуальному розвитку".

На попередньому, психодіагностичному етапі була застосована методика Керна-Йєрасика, методологічною основою якою виступає ствердження взаємозалежності інтелектуального розвитку дошкільника і розвитку рухів тонкої моторики руки. За допомогою цієї методики були обстежені діти старшої дошкільної групи з відставанням у розвитку, зроблені попередні висновки та надані рекомендації з вирішення проблем, які постали в ході їх інтелектуального становлення. Відповідно до них, вихованець групи Бойко Богдан Романович мав найбільш велике відставання від решти дітей та тому найбільш потребував психокорекційного впливу. Саме з ним була проведена відповідна психокорекційна робота та, орієнтуючись на його особистісні якості, розроблена Програма психокорекції.

1. Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник. - К., Мікрос-СВС , 2003. - 110с.

2. Алешина Ю.Е., Баженова О.В., Баскина Ю.В., Белопольская Н.Л., Бутенко Г. Популярная психология для родителей. - СПб. : СОЮЗ, 1997. - 304с.

3. Андреева А.Д., Воронова А.Д., Вохмянина Т.В., Гуткина Н.И. Практическая психология образования. - М. : ТЦ "Сфера", 1998. - 526с.

4. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Діагностика готовності дітей до навчання в школі: Тести та ігри для дітей 5-7 років. - Тернопіль, Богдан, 1998. - 84с

5. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток наочно-образного та логічного мислення у дітей 5-7 років. - Тернопіль, Богдан, 1998. - 80 с.

6. Богданова Т.Т., Корнилова Г.В. Діагностика познавательной сферы ребенка. - М., 1994. - 98с.

7. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды. - М., Академия педагогических и социальных наук, 1995. - 352с.

8. Будницкая И.И. Ребенок идет в школу. - М. : Педагогика, 1985. - 159 с.

9. Будяк Л. В. Діагностика психологічної готовності дитини до школи // Актуальні проблеми практичної психології. - Херсон, 2006. - С.47-50.

10. Венгер Л.А., Агаева Е.Л., Бардина Р.И., Брофман В.В., Булычева А.И. Психолог в детском саду. - М. : ИНТОР, 1995. - 64с.

11. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / В.С. Мухина (сост. и науч.ред.). - М. : Академия, 1999. - 624с.

12. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. - СПб. : СОЮЗ, 1997. - 224с.

13. Готовність дитини до навчання / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О.Главник. - К., Мікрос-СВС, 2003. - 111с.

14. Готовність дитини до школи / С. Максименко (заг.ред.), Л. Богуславська (упоряд.). - К., Главник, 2004. - 112с.

15. Готовність та адаптація дитини до школи / О. Главник (упоряд.). - К., Главник, 2008. - 192с.

16. Графічні методики в психодіагностиці та психокорекції: Навч. посіб. / І. А. Слободянюк (упоряд.). - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2000. - 28с.

17. Карабаєва І.І. Психологічна готовність до писемного мовлення дітей старшого дошкільного віку: Автореф. дисертації: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003. - 18с.

18. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика. - К., Ельга; Ніка-Центр, 2004. - 399с.

19. Кравцов Г.Г. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к школе. - М. : Знание, 1987. - 77с.

20. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. - М. : Просвещение, 1983. - 124с.

21. Кузикова С.Б. Коррекция познавательной деятельности детей дошкольного и школьного возраста: Практикум к курсу "Основы возрастной психокоррекции": Учеб. пособие. - Сумы : ИПП "Мрія-1" ЛТД, 1997. - 143с.

22. Кузікова С.Б. Вікова психокорекція. - К. : Главник, 2008. - 144с.

23. Лесик В. Особливості формування психофізичної готовності дитини до школи за допомогою гри // Школа першого ступеня: теорія і практика. - Переяслав-Хмельницький, 2002. - Вип.3. - С.123-134.

24. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. - М., Просвещение, Владос, 1995. - Кн. 3 : Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - 512с.

25. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие. - М. : Творческий Центр "Сфера", 2001. - 508с.

26. Психологічна енциклопедія: А - Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). - К., Академвидав, 2006. - 424с.

27. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - С.Пб. : Питер, 1999. - 416с.

28. Ребер Артур. Большой толковый психологический словарь: Основные термины и понятия по психологии и психиатрии. - М. : Вече, 2003. - Т. 2 : П-Я. - 560 с.

29. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: в 2-х книгах. - М., Владос, 1999. - Книга 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. - 239с.

30. Розвиток творчої особистості дошкільника. - Кам'янець-Подільський, ПП Мошак М.І., 2005. - 351с.

31. Семаго Н.Я. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения: программа и методические рекомендации. - М. : Чистые пруды, 2005. - 30с.

32. Соколова Ю. Тести на готовність до школи дитини 5-6 років. - К., 2008. - 64c.

33. Сорокова М.Г. Система М. Монтессори. Теория и практика. - М. : Академия, 2003. - 384с.

34. Шмаров С., Безбородова Н. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. - М., Прагма, 1995. - 198с.

35. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Избранные психологические труды. - М., ИЦ МПСИ, 1995. - 416с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Психология